{Free pdf} 鹿鼎記 / 鹿鼎记 Lu Ding Ji / The Deer and The CauldronAuthor Jin Yong – Bilb-weil.de

อุ้ยเซี่ยวป้อ ที่มีนิสัยเฉลียวฉลาด มากเล่ห์แต่ไม่ชั่วร้ายถึงที่สุด อุ้ยเซี่ยวป้อเป็นเด็กหนุ่มผู้ปราศจากจากพลังฝีมือใดๆ หากแต่เขากลับทำให้ยอดฝีมือหลายคนต้องจบชีวิตลงด้วยสติปัญญาอันร้ายกาจก่อกวนยุทธจักรจรแทบถล่มทลาย อุ้ยเซี่ยวป้อ สะท้อนให้เห็นถึงว่า สิ่งที่พิชิตแผ่นดินหาใช่พลังฝีมือไม่ หากแต่เป็นสติปัญญา กิมย้งพาตนเองและผลงานเรื่องเรื่อง อุ้ยเซี่ยวป้อ สู่จุดสุดยอดของชีวิตนักเขียนด้วยเคล็ด ไร้กระบวนท่าเหนือกว่ามีกระบวนท่า ไร้วรยุทธ์เหนือกว่ามีวรยุทธ์ มีทั้งหมดเล่มจบ


10 thoughts on “鹿鼎記 / 鹿鼎记 Lu Ding Ji / The Deer and The Cauldron

 1. Grace Tjan Grace Tjan says:

  Note: this review is for the entire three-volume novel.

  What I learned from this book (in no particular order):

  1.“They are the cauldron and we are the deer”. For the common people, the subjects of Empire, their role is to be the deer. If the Emperor doesn’t like somebody, he is going to be put in the cauldron and boiled, just like a deer that is caught in a hunt. This is the meaning of the book’s title.

  2. “Extreme confinement since infancy for Emperors surely led to many of the hideous excesses perpetrated by tyrants down the ages.” As imperial subjects, you are extremely lucky to get a monarch who is not merely sane but is also intelligent and capable.

  3. Death by a Thousand Cut, or Lingering Death, is the worst way to die in Qing Dynasty China. You are not immune from it, even if you are a Jesuit priest. Better whip up that canon-making skills, Father.

  4. ‘Losha’, otherwise known as Russia, is a huge empire to the north of China with a pesky habit of creating trouble at the border. It is a primitive country, inhabited by wild Cossacks and boorish foreign devils, but it needs to be placated, as it possesses muskets and cannons.

  5. Russian Orthodox priests are equally adept at writing erotic love letters and Letters of State. When the Russian sovereign is also your lover, both types of communication can be conveniently merged in a single letter.

  6. Russian women are beautiful, except for their noses, which stand up far too prominently from their faces. The blonde ones also have bodies that are disgustingly covered with yellow down.

  7. Indecent assault is a legitimate Kungfu move, especially if you are too lazy to learn proper martial art.

  8. “All emperors had sisters who were a bit crazy”. For ‘crazy’ read ‘nymphomaniac’. The great empires of Russia and China both have at least one of them.

  9. All languages except Chinese is gobbledygook and every alien script is nothing but squiggly lines. Of course it doesn’t help if your good self is illiterate in any language.

  10. “The tendency to insult the virtue of an adversary’s mother is more or less universal”. ‘Tamardy’ is an abuse, and NEVER call a Chinese person ‘turtle’ --- it is a grave insult.

  11. Outlandish praises and idiotic slogans (such as ‘Long Live to Our Leader’ and ‘Victory to Our Great Leader’, etc.) are music to tyrants and cult leaders. Run-of-the-mill flattery will do for lesser personages.

  12. Simultaneously impersonating a palace eunuch AND a Shaolin monk is surely no fun for a red-blooded teenage male, but it doesn’t matter if you can slip into a whorehouse for some serious romp. Get rid of that monkish habit first, though.

  BUT SERIOUSLY,

  In his last novel Jin Yong (Louis Cha), the undisputed master of wuxia (Chinese martial art fiction) brilliantly subverts the conventions of the genre that he had done so much to popularize with his previous 14 novels. For a start, the protagonist of the story, Wei Xiaobao (‘Trinket’ in this English translation --- huh?!), is nothing like the typical wuxia hero. He is no patriotic Guo Jing who defends Song China from the Mongol hordes, or Yang Guo, the great xia (knight-errant) from The Return of the Condor Heroes (Shen Diao Xia Lu). Nor is he Zhang Wuji, the hero of Heaven Sword and Dragon Sabre, who led a successful rebellion against the Yuan Dynasty. Trinket is a bastard born and bred in a Yangzhou brothel. He is illiterate, foul-mouthed --- and too lazy to learn any kungfu, despite having the opportunity of learning from the best masters. He is also an inveterate gambler, a habitual liar, and a lecher who managed to marry seven (!) beautiful women. In another word, he is a lovable rascal.

  Accidentally brought to the Forbidden City at the age of thirteen, Trinket impersonates a palace eunuch and strikes an unlikely friendship with the boy-emperor Kang xi. Aided by his natural cunning, he rapidly rises through the ranks to become Kang xi’s right-hand man, traveling all over China, Manchuria and Russia as His Majesty’s secret agent. In the process he gets himself tangled up with the Triads (in its incarnation as an anti-Qing resistance movement), the Mystic Dragon Cult, Mongolian lamas, Jesuit priests and Russian spies. At one point, he is simultaneously a top Qing mandarin, the master of a Triad lodge, the marshall of the Mystic Dragons and a Shaolin monk. Trinket has to use every guile and dirty trick in the book to manage his increasingly complex allegiances. For a while he manages to play his various patrons against each other to his personal advantage, and we are alternately appalled by his misdeeds, laugh out loud at his antics and marvel at his astonishing ability to bullshit his way of (almost) any situation. However, his high-wire act eventually fails and Trinket, a man with multiple, often conflicting identities, is forced to choose sides. Through the choices that he makes, Jin Yong questions the values of patriotism, primordial allegiances and conventional morality.

  This novel was written during the height of the Cultural Revolution, and it is not difficult to detect allusions to the political situation in Mainland China at that time. The persecution of the dissident scholars involved in the writing of Ming history at the beginning of the book has an all too familiar ring. The leader of the Mystic Dragon Cult, with his outsized personality cult and fanatical, brainwashed young followers, bears a certain resemblance to Mao and his Red Guards. The story itself can be enjoyed on several different levels: as a rousing martial art romp, hilarious farce, historical fantasy, or cynical satire. Or you can just read it for pure narrative enjoyment. Hundreds of millions of Chinese readers can’t be all wrong. You will not be disappointed.


 2. Annabelle Annabelle says:

  This is a BIG book, not only in pages (475) but also in scope. Set in the 1600’s after the Ming dynasty of native Hans has been replaced by the Manchu dynasty of conquerors, the book chronicles the exploits of Trinket, a bastard born in a whore house. There are many themes in the book, including the origin of the Triad Societies formed to revolts against the Manchus, the brutality of Chinese life, i.e. whole families would be wiped out if one offended the emperor, the complexity of life in the Forbidden city, Eunuchs who managed it, innocence and joy of boyhood friendships, intrigue by concubines, and of course blazing kung fu, defined here elegant execution through practice. I loved the metaphoric names of kung fu moves, and of places like the women’s wing in the palace, maternal tranquility. It expresses reality in a way logical Western logic can’t wrap its mind around. Trinket was almost a coyote figure, doing silly, egotistical things, but always landing on his feet. The plotting was excellent, making the coincidences of Trinket falling into being best friends with the boy emperor or becoming a master of a Triad society plausible. Also Yong’s ability to be extremely descriptive of settings


 3. Angel 一匹狼 Angel 一匹狼 says:

  The Deer and the Cauldron Part 1 is a fun enough book, full of action, silly moments, and quite interesting characters that, nonetheless, fails in some aspects that stop it from being a really good book.

  The story is pretty simple. Trinket, a street boy whose mother works in a brothel gets entangled with a guy called Whiskers after this one gets into a fight with some people in the brothel. From now on, our hero goes from one place to the other meeting all kind of important people and making a mess of himself and others. The story is thin, but the action is fast paced and breathless, and constantly new things are happening and new characters appearing, so it is difficult to get bored. Overcome, tired, probably, but bored, no.

  The style is good, and the depiction of characters acceptable. It is a shame that almost all characters seem to have been cut from the same pattern: overacting, mean, easy to anger. But of course, all of these is just an excuse for the constant combats and action. But sometimes is a little bit too much, as it goes from action-comedy to cheap pantomime. The action is good, and the description of the movements and the names translate into vivid images for the reader.

  The translation is quite good (some shortcomings in the use of words, but otherwise no criticism) and it brings the story to live in English without many misinterpretations from the original.

  All in all, Trinket's adventures are quite a lot of fun and he doesn't overcome his stay (even if sometimes becomes a little bit annoying).

  7/10


 4. Wonwhee Kim Wonwhee Kim says:

  I just finished this three-volume tale. It is 'kung-fu' historical fiction based in the early years of the Qing dynasty. The plot is dense but the text is light. And with its exiled princesses, palace intrigue, kung fu grandmasters, secret societies, deadly eunuchs, royalists and rebels, of double identities, corruption, honor and integrity, a world of hand-to-hand combat and people who fly between destinations, kung fu masters who paralyze and revivify people with simple finger-strikes, a world of poisons and decomposing powders, magic swords, Manchurians and Russians, it's a version of history you wish were true.

  Some parts of this - like when the Empress Dowager first shows up - made my hair stand on end, some parts of it were ROFL funny - basically whenever Trinket opens his mouth, but the entire series is entertaining.

  You can tell that in the beginning, the author hasn't quite figured out what the story is going to be about. Then in his own words, he stumbles on Trinket Wei, and then the little rascal takes over from there.

  I need a good book to follow this one up.


 5. Paula Paula says:

  A good friend of our family borrowed books from us as a young man. When he was grown and had been abroad for a few years he asked me if I enjoyed Martial Arts books or movies. When I said I sometimes did. He then sent me this book to read and when I liked it, he sent me the rest of the set. My eyes were definitely opened as to the genre. I enjoyed all of the books and will likely not review the others as it would just be repetition. I do recommend it if you enjoy adventures and I believe it is likely to surprise you if you have preconceptions of the Martial Arts style. So... this young illegitimate child of a 'lady of the night' is the 'hero' and a very unlikely sort as well. Follow him as he traipses all around the countryside avoiding problems and creating even more of them. You will laugh, you will stop stone cold and go back to see what you missed... and the ending... of the last book of course... will definitely be a shock to your system. Enjoy!


  And thanks to Jim for sending them to me. The lending library of our house paid off handsomely with the reading of these books.


 6. Kathy Chung Kathy Chung says:

  I have watch the drama series that was based on this book when I was just a child. I remember I love it very much. Oh the lovable Whiskers and also the Xiao Bao(Trinkets).

  It has been an unbelievable experience to read this book. Thank you very much to the person who took the time to translate it into English.

  What I like about this book ....well... everything. Love the Kungfu and the politics. There are certain parts that is better expressed in the drama . However, certain parts also better in the book form. Leave it to readers' imagination.

  What I dislike? Not to say dislike but rather there is something lost when it's translated in English. At times, I find it hard to grasp what is it about. For someone like me who have a bit of knowledge on how the story goes, it was okay. But I suspect for those who have nil knowledge on Kungfu flicks and stuff like that will have a hard time understanding.

  Overall, am giving it 4 stars out of 5. Am now looking forward to reading Vol 2 of the said story.


 7. Kione Kione says:

  From the grandmaster of wu xia, Louis Cha.

  You know all those crazy kung-fu flicks that you like watching?
  This is it, but bigger, richer and SO much more adventurous.
  Lavish scenery. Exotic places. Insane duel and battles. Characters that are humorous, cunning, creative, exciting, deceitful, dangerous and heroic. That's just Trinket. Wait till you meet the others. Like the Emperor, his sister and his mother. Or the ever chivalrous and heroic Helmsman. Literally, dozen upon dozen character to love and hate.
  An epic story.
  This is definately the best trilogy I've ever read. EVER!


 8. Kobe Quach Kobe Quach says:

  Lộc Đỉnh Ký


 9. FanZ FanZ says:

  I definitely think that Jin Yong, a.k.a, Louis Cha, saved the best for last. Unlike his previous works, the main character is much more of a protagonist than an idealist. He was mired in a slew of intersecting struggles and his approach was to find the best solution for himself at a given moment. Not exactly what a traditional Chinese intellectual, or for the sake of Louis' Cha's work, a warrior, would do but it worked out for him, although his spousal taste is highly questionable!

  This is indeed an ageless classic.


 10. Masayuki Arai Masayuki Arai says:

  evil fixer lol