{Download epub} Arap İzzet Holo Paşa’nın Günlükleri (Ciltli): Abdülhamid’in Kara KutusuAuthor Kolektif – Bilb-weil.de

I C LT MET N II C LT TIPKIBASIM BELGELER TOPLAYAN VE DERLEYEN AHMET SEM H M MTAZ S ESK YAZIDAN AKTARAN VE YAYINA HAZIRLAYAN BRAH M K REL YIL BOYUNCA KASADA SAKLANAN G NL KLER Sultan kinci Abd lhamidin en yak nlar ndan olan ve o d nemi konu alan tarih kitaplar nda Arap zzet Pa a diye ge en Ahmet zzet Holo Pa a, de amda do du, te Kahirede vefat etti Y ld z Saray nda g rev yapt dan e kadar Sultan Abd lhamidin sa kolu olan Pa a,Mart Vakas n n hemen ard ndan hayat n n tehlikeye girmemesi i in ve h k mdar n srar yla nce Avrupaya gitti, oradan da M s ra ge ti zzet Holo Pa ailey llar aras nda Y ld zda g rd klerini, ya ad klar n ve devletin en st d zeyinde olup bitenleri g n g n ne, eksiksiz ekilde kaleme alm ve be defterden meydana gelen g nl klerini memleketten ayr l rken yan nda g t rm t Yazd klar n n l m nden y z sene sonra yay nlanmas n vasiyet eden Pa an n vefat n n ard ndan defterlerini k z Lemaa Han m muhafaza alt na ald ve svi renin Lozan ehrinde bir bankan n kasas na koydusene boyunca kasada kal p zamanla unutulan defterler zzet Pa an n bunlar seneler boyunca arayan torununun o lu Ahmet Semih M mtaz taraf ndan da tesad fen bulundular Pa an n toplamsayfadan olu an g nl klerinin metni bu kitapta eski harflerden yeni yaz ya eksiksiz ekilde aktar lm ekilde ve zerinde hi bir m dahalede bulunulmadan yay nlan yor Kitapta defterlerin Pa an n elyaz s yla olan orijinal sayfa g r nt lerinin tamam n n yan s ra k k bir aile alb m de yer al yor Son sayfas n n yaz l n n zerindensene ge tikten sonra tam metin halinde yay nlanan defterler o g nlerle ilgili olarak az bilinen, karanl kta kalan ve hala tart lan bir ok konunun ayr nt s n g n na kartmaktad r ve Bab ali T rk esi ile kaleme al nm olan metnin g n m z n T rk esine uyarlanm yay n da yak nda okurlar n istifadesine sunulacakt radet olarak sat a sunulan bu edisyonun ise tekrar bas m yap lmayacakt r