PDF / Epub Bilge Kağan'ın VasiyetiAuthor Ahmet Ta a l – Bilb-weil.de

Bilge Ka an T rk tarihinin en nemli ki ilerinden biridir Tahtta kald y llarda i ve d d manlarla ku at lm devletini vezir Bilge Tonyukuk ve karde i K l Tegin ile birlikte etin m cadelelere girerek kurtarm t Asl nda onun devleti i in al mas babas l p amcas Kapgan ka anl k makam na oturdu unda adl k gibi nemli g reve getirildi inde ba lam t Amcas Kapgan n l m zerine haks z yere tahta ge en neli K l Tegin bir ihtilal ile ortadan kald rm , a abeyi Bilgeyi ka an yapm ty l nda K l Tegini kaybeden Bilge, derin z nt lere gark olmu tu Bir y l sonra ekti i tarifsiz ac lar ifade etmek, milletine, zellikle gelecek nesillere ders vermek amac yla bir bark yapt rd Bark n duvarlar na karde i K l Teginin m cadele sahneleri resmedildi inde g zleri dolarak seyretti Sonra T rk k lt r n n en nemli hazinelerinden say lan K l Tegin yaz t n diktirdi Beng ta lara G k T rk Devletinin kurulu unu, zay flamas n , y k l n ve yeniden ba ms zl n kazan n kaz tarak yazd rd Sonra gelecekte ayn zorluklara d memek i in neler yap lmas gerekti ini anlatt B t n bunlar milletine, ama zellikle gelecek nesiller ders als n diye vasiyet niteli inde ta lara kaz tt rmak suretiyle yazd rdBu kitapta Bilge Ka an n vasiyet niteli indeki s zleri de erlendirilmektedir