Şehvetiye Tarikatı ePUB – Bilb-weil.de

G n m zde T rkiyede otuz tarikat silsilesinin ve bunlara ba l d rt y z civar nda kolun, sekiz y z civar nda medresenin faaliyette oldu u tahmin ediliyor o u holdinge d n en tarikatlar b y k bir ekonomik sekt r olu turuyor H zla geli en her sekt rde oldu u gibi, bu alanda da kay t d ve merdivenalt ekonomi geli iyor Bireyin kurtulu unun cemaat yoluyla ger ekle ece ine dair g l bir inan a lan yor Merdivenalt tarikat ve cemaatler, geleneksel tarikatlar n y ntem ve s ylemlerini taklit ederken, bilgi kayna olarak ilham ve r yaya, kan t olarak hurafe, rivayet, keramet ve hikayelere ba vuruyorlar M ritler, e itli y ntemlerle ikna edilerek, a rl kl olarak ekonomik ve cinsel istismara maruz kal yorlarail Saymaz, ilkokul mezunu, Arap a ve Kuran bilmeyen, hatta namaz ve oru gibi ibadetleri yerine getirmeyen, baz lar n n y zlerce m ridi olan, haklar nda dava a lm alt sahte eyh vakas n inceliyor Bir k sm n n Kuran kursu da i letti i, tekke sahibi oldu u bu eyhler, ehvet ile servet edinme arzusunun i i e ge ti i bir d nyada, y zlerce kad n ve erke in iradesini teslim al yorlar Haklar nda ikayet veya ihbarda bulunulmad k a, faaliyetlerini y llarca s rd rebiliyorlar Esas olarak, devlet taraf ndan ger ek eyhlere tan nm resmi ho g r den, koruma z rh ndan ve dokunulmazl ktan yararlan yorlarvetiye Tarikat , k sa yoldan servet edinme h rs n n ve bast r lm cinsel arzular n dini inan lar temelinde k k rt l p, kullan ld bir d nyaya k tutuyor