[[ Free Best ]] Köpekli Çocuklar GecesiAuthor Oya Baydar – Bilb-weil.de

E er duyuyorsan z, anl yorsan z bir zamanlar sekiz milyar insan n, y z milyarlarca bitkinin, b ce in, hayvan n ya ad D nya gezegeninde, hen z y k lmam , sulara g m lmemi karanl k bir kul bede ya am n sonunu bekleyen d nyal bir kad n n tan kl d r bu S radan, ger ek insan n sesidir Kulak verin, ifrelerini z n, anlamaya al n Kurumu dere yataklar , plastik adalar n n doldurdu u denizler, eriyen buzullar, ya am alanlar talan edilmi hayvanlar, her g n bir yenisine ahit olunan do al felaketler Ta lar duyars zl k ve sorumsuzlukla d enen bu yolun sonunda bizi ne bekliyor Biricik ya am alan m z D nya gezegeni insan n tahribat na daha ne kadar direnebilecek Oya Baydar, edebiyat m z n ilk ekolojik distopyas denebilecek K pekli ocuklar Gecesinde hepimizin i ten i e bildi i ama bir o umuzun g rmezden geldi i k resel iklim krizine ve o krizin ortas nda kalan insana y neltiyor kalemini Y llar s recek kurakl ktan, susuzluktan ve sava lardan sonra ya anacak k resel tufan, ya am sona erdirirken umut K pekli ocuklarla yeniden do acak m K pekli ocuklarla klim ocuklar n n bulu mas gelece i kurtarabilecek mi