books İmamın Ordusu: 15 Temmuz Darbe Girişimi İncelemesiyle BirlikteAuthor Ahmet Şık – Bilb-weil.de

mam n Ordusu, sembolle mi bir kitapt r T rkiyede kitaplar n bombalardan daha tehlikeli bulundu u bir d nemde, yasaklara, bask lara kar ger e i savunman n sembol d r Ahmet k n, ger ekler karanl kta kalmas n diye dedi i bedelin sembol d rfade zg rl ne sahip kman n ve dayan man n sembol d rktidar n, Cemaatin istedi i her eyi verdi i, Cemaate dokunan n yand g nlerde Ahmet k, bu kitab nedeniyle hapse at ld mam n Ordusu, yay mlanmadan yasakland 2011de internetten 000Kitap ad yla okurlara ula t O g n FET komplosunun ma duru olan k, bug n FET yle ili kisi oldu u iddias yla bir kez daha Silivride Bir yanda Pensilvanyadaki mam, iktidardaki su ortaklar ve 15 Temmuzda halk n zerine ya an bombalar var, di er yanda da her bask d neminde cezaevine giren bir gazeteci Gazetecilik onurunun ve ayd n namusunun kan t mam n Ordusu, yeniden okurlarla bulu uyor Ahmet k, dokunmaya devam ediyor