read online books İmparatorluğun En Uzun Yüzyılı – Bilb-weil.de

y zy lda Osmanl mparatorlu unda modernle me s recini, siyasi, toplumsal ve k lt rel de i iklikleri ele alan lber Ortayl n n ba yap t g zden ge irilmi bask s yla Tima ta S rp a, Yunanca ve Macarcaya evrilen, Ukraynaca evirisi devam eden kitap son d nem Osmanl modernle me tarihini ele al yor Osmanl modernle mesi otokratik bir modernle mesidir, i ve d geli meler, hayat n n son k rk y l nda imparatorlu u bu otokratik modernle meden anayasal bir monar iye kadar s r kledi, imparatorluk gen Cumhuriyete parlamento, siyasal parti kadrolar , bas n gibi siyasal kurumlar miras b rakt Cumhuriyetin tabipleri, fen adamlar hukuk u, tarih i ve filologlar son devrin Osmanl ayd n kadrolar ndan kt Cumhuriyet ilk anda e itim sistemini, niversiteyi, y netim rg t n , mali sistemini imparatorluktan miras ald Cumhuriyet devrimcileri bir orta a toplumuyla de il, son asr n modernle me sanc lar ile ge iren imparatorlu un kal nt s bir toplumla yola kt lar Cumhuriyetin radikalizmini kam layan elerden biri de yeterince radikal olamayan Osmanl modernle mesidir Bug nk T rkiyenin siyasal sosyal kurumlar ndaki sa laml k ve zaaf n bilinmesi, son devir Osmanl modernle me tarihini iyi anlamakla m mk nd ry zy l b t n Osmanl camias n n en hareketli, en sanc l , yorucu, uzun bir asr d r gelece i haz rlayan en nemli olaylar ve kurumlar bu asr n tarihini olu turur