{Read Best} Pir Sultan AbdalAuthor Abdülbaki Gölpınarlı – Bilb-weil.de

Edebiyat tarihi ve dini ara t rmalar alan nda ok nemli eserlere imza atm b y k alim Abd lbaki G lp narl ile T rk halk edebiyat ve folklor yle ilgili literat re y n veren al malar n sahibi halkbilimci Pertev Naili Boratav n birlikte yazd klar bu kitap, Pir Sultan Abdal iirlerinin otantikli ine dair yap lm ilk kapsaml al ma niteli indedir Pir Sultan Abdalda, ona atfedilen iirler iki usta ismin ortak tasnifiyle yer almaktad r Kitab m z n gayesi, her eyden evvel, Pir Sultan n yaz l kaynaklarda bulunmayan menkabelerini ve dilden dile dola an, onun ad na izafe edilen iirlerden onun olabileceklerini bir araya toplamak oluyor Bu kitab n, bundan evvel yap lm Pir Sultan tetkiklerine ilave etti i ey hemen hemen bundan ibarettir Bu yeni malzemeyi verirken, di er taraftan da Pir Sultan n hayat na ve menkabelerine ait malumat ve hayat ndaki m him hadiselere telmihleri ihtiva eden iirleri ay r p tebar z ettirme i ve as rlar boyunca Anadolu K z lba z mrelerinin Osmanl saltanat na kar ald klar tavr , bu z mrenin edebiyat eserleriyle menkabelerinden bize kadar gelmi olanlar nda g sterme i denedik Bunda muvaffak olduysak, bu k k eserimiz, bundan evvelki denemelere nazaran daha etrafl bir tetkik say labilir.