Seher – Bilb-weil.de

A good read shipped fast by a serious seller A beautiful story, highly recommended. Excellent Amazing book, with great short stories Heartwarming and touching Muhte em bir eser good book Seherdeki hikayeler, heveskar i i de il insana ve ya ama duyulan derin sevginin ince bir mizahla harmanlad has yazar i i metinler Kar m zda, tutsakl k g nlerinde vakit doldurmak i in yazan biri de il, bug ne kadar ortaya kmam , okura ula mam bir edebiyat var Demirta n hikayelerini okuyunca, ke ke halk na, lkesine, d nyaya kar duydu u sorumluluk a r basmasayd da yazar olsayd diye hay fland m Sonra, edebiyat sanat damar m n bencilli inden utand m o zaman, edebiyat bir yazar kazanacak ama T rkiye Demirta kalibresinde bir siyaset iden, gelece in nemli bir liderinden, bar ve zg rl k umudundan yoksun kalacakt Oya Baydar Siyaset ve sanat disiplinleri birbirine benzemez Siyaset do ru zamanda siyasi a dan do ru olan s ylemek ve ger ek d nceleri saklamak ilkesine sahipken, sanat deyim yerindeyse y re ini kaz yarak en gizli duygular n , en b y k kitleyle payla maya ko ullanm t r Bu a dan Selahattin Demirta n de erli yk lerini zel bir yere koymam z gerekir diye d n yorum Ac lar kar s nda duyarl bir y re in l n yans tan bu yk ler, siyasetten ok daha derin bir insani damara dokunuyor Kitab n zenli ve ak c bir T rk eyle yaz lm olmas , hem estetik hem de toplumsal a dan ayr ca vg ye de er Bu lkedeki herkesi birle tirecek olan ortak payda sanat n b y l yarat c l nda gizli nk sanat, vicdan n dilidir Selahattin Demirta da bu dili konu uyor Z lf Livaneli Perfect book to read