[ download ePUB ] İstiklal Harbimizde Enver Paşa ve İttihat ve Terakki ErkanıAuthor Kaz m Karabekir – Bilb-weil.de

stiklal Harbi, ttihat ve Terakki Erkan ve Enver Pa an n Faaliyetleristiklal Harbinde Enver Pa a etraf nda dahi hayli entrikalar evrildi Vesikalar ile g r lecektir ki b t n bu i lerde harici eller, milli harekat m z muvaffakiyetsizli e s r klemek i in m thi oyunlar oynam lard rKaz m Karabekir T rk tarihinin en dirayetli ve ferasetli askerlerinden biri olan Kaz m Karabekir, yaln z cephe hatt ndaki m cadelesiyle de il yazd eserlerle de ses getirmi isimlerden biridir Hayat m adl eserinde ocukluk ve ilk gen lik y llar nda tan k oldu u olaylar anlatan Karabekir, ttihat ve Terakki Cemiyeti adl eserinde de Osmanl mparatorlu unun son d nemine damga vuran ttihat ve Terakki Cemiyetinin kurulu ve y kseli s recinde ya ananlar g zler n ne sermi tir stiklal Harbimizde Enver Pa a ve ttihat ve Terakki Erkan ad yla yay nlad m z bu nc eserinde ise Karabekir, ttihat ve Terakkinin lider kadrosu ile Enver Pa an n Milli M cadele d nemindeki s ylem ve eylemlerini ele almaktad r M tareke sonras ndaki vaziyetin izah yla ba layan kitap, ttihat liderlerin lke d na kt ktan sonraki faaliyetleri ve bu faaliyetler kar s nda Ankara H kumetinin tavr zerinde duruyor Kitapta Enver Pa ay merkez alan bir anlat m slubu benimseyen Karabekir, bununla beraber, ayn d nemde yurt i inde ya ananlar da kilit isimler zerinden okuyuculara aktar yor Kitap, Karabekirin Anadoluya ge me imkan bulamayan Enver Pa an n l m ne kadar ya ad klar hakk ndaki tespitleriyle son buluyoriklal Harbimizde Enver Pa a ve ttihat ve Terakki Erkan , olaylar ad m ad m izleyen ve y ksek analiz becerisiyle yorumlayan Kaz m Karabekir Pa an n elinden km de erli bir kaynak